PATVIRTINTA
                                                                                                               Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus
                                                                                                                    2024m. gruodžio 29d. įsakymo NR.ĮVK-75

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

VALDYMO STRUKTŪRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYTOJAI

METODININKAS

Evaldas Liekmanis

DIREKTORIUS

Romualdas Pelenis

ŪKIO DALIES VEDĖJAS

Dainius Sutkus

RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJA

Aistrė Mikalauskienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Genovaitė Beleckaitė

DUOMENŲ ADMINISTRATORĖ

Diana Balčiūnienė

APLINKOS DARBUOTOJAI

Darbininkas

Kiemsargis

Budėtojai,valytojai

Kūrikai